ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?

Vaše osobné údaje spracúva podnikateľ Pavol Maráček – EMPIRIA so sídlom Priemyselná 12, 92101 Piešťany, IČO: 17672520, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Piešťany, č. živnostenského registra 204-26676 (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
  • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
  • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Priemyselná 12, 92101 Piešťany alebo na e-mail:skoupilova@empiria.sk. Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vytvorenia registrácie v našom e-shope www.empiria.sk (ďalej len „e-shop“) vrátane správy Vášho vytvoreného účtu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR čo znamená, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade, ak nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo a informácie ktoré ste uviedli do poznámky pri registrácií). Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu Vášho využívania e-shopu. K výmazu osobných údajov dôjde po uplynutí 1 roka od Vašej nečinnosti v e-shope. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Zmluvné a predzmluvné vzťahy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vytvorenia registrácie v našom e-shope  www.empiria.sk (ďalej len „e-shop“) vrátane správy Vášho vytvoreného účtu. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR čo znamená, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade, ak nám k takémuto spracúvaniu udelíte Váš slobodný súhlas. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: identifikačné údaje a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo a informácie ktoré ste uviedli do poznámky pri registrácií). Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu Vášho využívania e-shopu. K výmazu osobných údajov dôjde po uplynutí 1 roka od Vašej nečinnosti v e-shope. Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Zákonné povinnosti

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vyhotovenia cenových ponúk a plnenia našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv vrátane správy zmluvných vzťahov, ktorých ste účastníkom. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov bude čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR čo znamená, že Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba alebo aby sa vykonali náležité opatrenia pred jej uzatvorením. Vaše osobné údaje budeme za týmto účelom spracúvať v rozsahu: identifikačné údaje, adresné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa doručenia e-mailová adresa, tel. číslo, číslo bankového účtu). Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli za účelom vyhotovenia cenovej ponuky budeme spracúvať po dobu 2 mesiacov od ich poskytnutia. Vaše osobné údaje, ktorých účelom spracúvania je plnenie našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv vrátane správy zmluvných vzťahov budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.  Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom vrátane dopravnej spoločnosti a subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom vykonávania internej evidencie, uplatňovania právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, za účelom zabezpečenia evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), za účelom zasielania Vami vybraných notifikácií v e-shope, za účelom zabezpečovania vernostného programu v e-shope a za účelom zasielania newsletterov a iných propagačných informácií.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, čo znamená, že Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe našich oprávnených záujmov. Hlavnými oprávnenými záujmami sú interná evidencia, uplatňovanie právnych nárokov vyplývajúcich zo zmlúv, zabezpečenie evidencie uplatnených práv a porušení ochrany podľa zákona, zasielanie vybraných oznámení (efektívna komunikácia), plnenie výhod vyplývajúcich z vernostného programu a zabezpečovanie marketingovej činnosti. Pred začiatkom spracúvania Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch sme vykonali tzv. porovnávacie testy, v ktorých sme posúdili legitímnosť, nevyhnutnosť, vhodnosť, proporcionalitu, ako aj aplikáciu primeraných záruk pre ochranu Vašich práv a slobôd.

V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobné údaje uvedené v zmluvách v súlade so zásadou minimalizácie. V prípade, ak budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: meno, priezvisko, titul, e-mail, tel. číslo. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: osobných údajov uvedených v podnete. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zasielania Vami vybraných notifikácií v e-shope, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: kontaktné údaje, titul, meno priezvisko, e-mail, tel. číslo. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zabezpečovania vernostného programu v e-shope, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: kontaktné osobné údaje titul, meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo  údaje o vykonaných nákupoch, body. V prípade, ak budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom zasielania newsletterov a iných propagačných informácií, budeme Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu: kontaktné údaje, titul, meno priezvisko, e-mail, tel. číslo.

V prípade vykonávania internej evidencie, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade uplatňovania právnych nárokov, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu. V prípade zabezpečovania evidencie uplatnených práv a porušení podľa zákona, budeme spracúvať Vaše osobné údaje po dobu 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov kedy ste si uplatnili právo, resp. došlo k porušeniu ochrany osobných údajov. V prípade zasielania Vami vybraných notifikácií, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, pokiaľ nedeaktivujete príznak pre zasielanie notifikácií, maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. V prípade zabezpečovania vernostného programu v e-shope, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, pokiaľ nedeaktivujete príznak pre účasť vo vernostnom programe, maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom. V prípade zasielania newsletterov a iných propagačných informácií, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, pokiaľ nedeaktivujete príznak pre zasielanie týchto marketingových oznámení, maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Príjemcami Vašich osobných údajov budú poverené osoby alebo iné osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.

Informácie o spracúvaní cookies

Na e-shope používame 2 druhy cookies:
1. Nevyhnutne potrebné súbory cookies
2. Analytické súbory cookies: Google Analytics – pamätajú si informácie po dobu, ktorá je uvedená v dokumentácii ku Google analytics: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=sk