COVID-19 opatrenia a prevádzkové informácie TU

Ochrana osobných údajov

Podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Vážený zákazník,

osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Našou povinnosťou vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je poskytnúť informácie o tom, ako dochádza k ich spracúvaniu a ako dosiahnuť ich bezpečnosť.

Prevádzkovateľom eshopu je podnikateľ Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 92101 Piešťany, IČO: 17672520, číslo živnostenského registra: 204-2676. email: empiria@empiria.sk.

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať Vás o tom, ako zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje, Vašich právach, ako a akými prostriedkami ich môžete uplatňovať.

Zákon o ochrane osobných údajov a všeobecné nariadenie o ochrane údajov upravuje ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným spracúvaním ich osobných údajov. Z uvedeného vyplýva, že zákon o ochrane osobných údajov ako aj všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa nevzťahuje na právnické osoby ani na fyzické osoby živnostníkov (SZČO) pri výkone podnikateľskej činnosti.

Dokument Všeobecné obchodné podmienky eshopu, dostupný na Doméne www.empiria.sk jednoznačne stanovuje, že internetový obchod (eshop), je určený výlučne pre podnikateľa t.j. právnickú osobu a/alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie (ďalej len ako podnikateľ), ktorý má záujem o kúpu kurenárskeho, plynárenského materiálu, sanity, príp. iného materiálu a príslušenstva podľa aktuálnej ponuky zverejnenej v eshope

Podnikateľ je oprávnený využívať služby eshopu a uskutočňovať s tým súvisiace úkony, ktoré eshop umožňuje, iba po prihlásení do Konta na Doméne v časi ,,Prihlásenie“, prostredníctvom zadania prístupových údajov, t.j. bez prihlásenia Podnikateľa do konta nie je možné služby eshopu využívať.

Podnikateľ, ktorý má zriadené (hlavné) konto, môže v jeho rámci zriadiť vedľajšie konto prináležiace k (hlavnému) kontu v prospech osoby, ktorá je a/alebo bude oprávnená konať v mene Podnikateľa vo veci objednania tovaru cez eshop, a uskutočnenia samotnej objednávky.

Za týmto účelom, je Podnikateľ povinný určiť osobu (osoby), ktorá bude oprávnená objednávať tovar v mene Podnikateľa a/alebo podpisovať v mene Podnikateľa jednotlivé dodacie listy a uskutočňovať akékoľvek iné úkony na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

Osobe oprávnenej konať v mene podnikateľa prináleží v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane údajov status dotknutej osoby. Podnikateľ je preto povinný poskytnúť vyššie uvedeným dotknutým osobám všetky informácie v zmysle ust. § 19 zákona o ochrane osobných údajov ako aj informácie o právnom základe spracúvania osobných údajov v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ eshopu je oprávnený za týmto účelom viesť zoznam dotknutých osôb, ktoré budú uskutočňovať v jeho mene uvedené úkony. Zoznam podľa predchádzajúcej vety má Podnikateľ k dispozícií na vyplnenie, kontrolu, prípadnú úpravu na svojom konte v eshope. Podnikateľ je tento zoznam povinný pravidelne kontrolovať a v prípade jeho neaktuálnosti, je zároveň povinný vykonať zmeny.

Za akým účelom sú spracúvané Vaše osobné údaje ?

E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.

Evidencia reklamácií

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade ak si želáte odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel, môžete tak urobiť prihlásením sa na Doménu www.empiria.sk pod Vaším prihlasovacím menom a heslom a následne v užívateľskom profile zrušiť zasielanie marketingových e-mailov, poprípade písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa eshopu: Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 92101 Piešťany.

Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

Komu Vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje
 • dopravcovi
a v prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona
 • dopravcovi a
 • dodávateľovi
V prípade existencie sprostredkovateľskej zmluvy, sprostredkovateľovi, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácií

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

Vernostný program

Dokumenty týkajúce sa vernostného programu sa uchovávajú po dobu využívania vernostného programu danou osobu. Keď požiada o vyradenie z vernostného programu, je potrebné osobné údaje vymazať.

Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny, prenos je len v rámci členských štátov EÚ.

Nie je niečo v poriadku ?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete tak urobiť zaslaním emailu na adresu: empiria@empiria.sk, poprípade písomnou formou na adresu Pavol Maráček - EMPIRIA, Priemyselná 12, 92101 Piešťany. Taktiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

Aké sú zásady spracúvania osobných údajov ?

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame nasledovné zásady:
 • zásada zákonnosti osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom a osobitne dbáme na to, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a pri ochrane osobných údajov postupujeme v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • zásada obmedzenia účelu osobné údaje získavame len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nikdy ich nespracovávame spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom
 • zásada minimalizácie osobných údajov spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú
 • zásada správnosti dbáme na to aby nami spracúvané osobné údaje boli správne, podľa potreby ich aktualizujeme a za týmto účelom máme prijaté primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.
 • zásada minimalizácie uchovávania osobné údaje uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú
 • zásada integrity a dôvernosti osobné údaje vždy spracúvame iba spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
 • zásada zodpovednosti ako prevádzkovateľ pristupujeme zodpovedne k dodržiavaniu základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a vieme tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Aké povinnosti má prevádzkovateľ pred spracúvaním osobných údajov ?

Prevádzkovateľ je Vám povinný pred získaním a spracúvaním osobných údajov oznámiť:
 • svoje kontaktné údaje,
 • kontaktné údaje na zodpovednú osobu, v prípade ak prevádzkovateľ musí alebo chce mať ustanovenú zodpovednú osobu,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • informácie o príjemcoch alebo okruhu príjemcov osobných údajov,
 • právny základ spracúvania a
zároveň je Vás, ako dotknutú osobu povinný poučiť o Vašich právach.

Akými právami disponujte ako dotknutá osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov ?

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Právo na výmaz osobných údajov máte najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
 • a) nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • b) spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • c) Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • d) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • a) na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • b) z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • c) vytvárania profilu zákazníka,
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ eshopu má nastavenú dôslednú heslovú politiku. Počítače, na ktorých sa spracúvajú osobné údaje sú zabezpečené antivírovým programom. Osobné údaje spracúvajú len poverené osoby, ktoré sú pravidelne školené o ochrane vašich osobných údajov. Rozsah ich kompetencií vyplýva z pracovnej zmluvy a z pokynov prevádzkovateľa.

Zaviedli sme kontroly a procesy bezpečnosti informácií v súlade s najlepšou obchodnou praxou zodpovedajúce možnému hroziacemu riziku pre vás ako subjekt údajov. Zároveň zohľadňujeme stav technologického vývoja s cieľom chrániť vaše osobné údaje pred náhodnou stratou, zničením, zmenami, neoprávneným zverejnením alebo prístupom. Tieto opatrenia môžu zahŕňať okrem iného najmä prijatie primeraných krokov na zabezpečenie zodpovednosti zamestnancov, ktorí majú prístup k vašim údajom, školenia zamestnancov, pravidelné zálohovanie, postupy pre obnovu dát a riadenie incidentov, softvérová ochrana zariadenia, na ktorých sú uložené osobné dáta atď.